Logo Uni Europejskiej z opisem

Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

INNOWACYJNY Tarnobrzeg

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych o stanie zobowiązań związanych z wywozem odpadów lub też zapłacić za nie należy przejść na zakładkę Twoje dane i zalogować się do systemu.

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza deklaracji, które zostały udostępnione przez Gminę.Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).