Logo Uni Europejskiej z opisem

Usługi elektroniczne

Stan zobowiązań i płatności.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu. 


Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe.

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich elektronicznych formularzy, które zostały udostępnione na niej przez Gminę.Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Wyślij pismo ogólne

Chcesz załatwić sprawę przez internet ? Złożyć podanie lub wniosek ? Wypełnij formularz pisma ogólnego i wyślij go do wybranego urzędu lub podmiotu publicznego.

Co to jest pismo ogólne

To pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, które możesz załatwić przez internet i które nie mają oddzielnych formularzy.
Uzupełnij formularz na komputerze i wyślij do wybranego podmiotu publicznego. Po chwili dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) pisma. To potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który wysyłasz pocztą tradycyjną.

Kto może wysłać pismo ogólne ?

Każdy, kto chce wysłać pismo ogólne i ma konto na platformie ePUAP.
Potrzebujesz do tego profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co musisz przygotować ?

Musisz przygotować
•    dane do logowania przez login.gov.pl (może to być login z hasłem do profilu zaufanego lub e-dowód). Dodatkowe informacje na temat sposobów logowania znajdziesz na stronie informacyjnej login.gov.pl.
•    załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne.

Co musisz zrobić ?

1.    Przygotuj potrzebne dane.
2.    Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
3.    Wybierz urząd lub instytucję (szkołę publiczną, poradnię psychologiczno-pedagogiczną ośrodek pomocy rodzinie itp.), do których chcesz wysłać pismo.
4.    Wypełnij formularz.
5.    Dodaj potrzebne załączniki.
6.    Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij.
7.    Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
8.    Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
Jeśli wyślesz pismo bez podpisu, nie załatwisz spraw, które wymagają podpisu.

Gdzie składasz dokumenty ?

Do podmiotu publicznego, który ma elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) na platformie ePUAP.
Ta usługa jest przeznaczona do tego, aby komunikować się z podmiotami publicznymi. Nie możesz wysłać pisma ogólnego do osoby prywatnej.
Jeśli nie wiesz, czy instytucja, do której chcesz wysłać pismo, ma elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) – sprawdź listę adresatów w formularzu pisma ogólnego. Wpisz całą nazwę, a nie jej skrót.

Ile zapłacisz ?

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać ?

Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od rodzaju twojej sprawy lub od stopnia jej skomplikowania.

Odpowiedź otrzymasz:
•    elektronicznie:
•   
na „Moją skrzynkę” w mObywatel.gov.pl. Aby sprawdzić skrzynkę:
- kliknij przycisk Zaloguj w prawym górnym rogu strony,
- zaloguj się, a następnie wpisz kod, który dostaniesz w wiadomości SMS,
- rozwiń menu boczne po lewej stronie i wybierz zakładkę Twoje skrzynki. Znajdziesz się w zakładce ,,Moje skrzynki",
•    na „Moją skrzynkę” w ePUAP. Aby sprawdzić skrzynkę:
- wejdź na ePUAP i zaloguj się,
- kliknij Moja skrzynka na górze po prawej stronie,
•    pocztą tradycyjną – jeśli zaznaczysz takie pole wyboru w formularzu pisma ogólnego.

Informacje dodatkowe

•    Jeśli chcesz przesłać dokument, który podpisała więcej niż jedna osoba:
o    skorzystaj z usługi "Podpisz dokument elektronicznie",
o    następnie dodaj dokument jako załącznik do pisma ogólnego.
•    Możesz dodać więcej niż jeden załącznik, ale rozmiar wszystkich załączników nie może być większy niż 150 MB.
•    Wysłane pisma ogólne możesz sprawdzić w „Mojej skrzynce” w mObywatel.gov.pl lub ePUAP. Szczegóły, jak sprawdzić „Moją skrzynkę”, znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180)