Logo Uni Europejskiej z opisem

Informacje publiczne

Projekt w ramach programów:


"Innowacyjny T@arnobrzeg zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług", w ramach RPO WP 2007-2014


Projekt pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.